STATUT

Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Przystań"

Ulanów 2012 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Przystań", zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989r) oraz postanowień statutu.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Aby właściwie realizować swoje cele może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Ulanów.

§4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się dla prowadzenia działalności statutowej możliwość etatowego zatrudniania pracowników lub zawierania z osobami fizycznymi lub prawnymi umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§7

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

§8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
 2. Działania na rzecz samorządności i demokracji.
 3. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji i kultury.
 4. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony przyrody.
 5. Kultywowanie tradycji i ochrona dziedzictwa kulturowego w regionie.
 6. Działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
 7. Promowanie zdrowego stylu życia.
 8. Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 9. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 10. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
 11. Rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami różnych narodów i działanie na rzecz integracji europejskiej.
 12. Wspieranie działalności wydawniczej.
 13. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

§9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez następujące zadania i działania:
  1. Budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy samorządem lokalnym, administracją rządową. środowiskami biznesu oraz organizacjami pozarządowymi i szkołami.
  2. Realizację programów i projektów.
  3. Prowadzenie działalności o charakterze informacyjnym i oświatowo edukacyjnym poprzez organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji, w tym edukacji dorosłych w zakresie animacji i pracy z młodzieżą.
  4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.
  5. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych.
  6. Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych.
  7. Organizowanie różnych form wypoczynku oraz wycieczek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  8. Wydawanie własnego czasopisma, materiałów informacyjnych i promocyjnych.
  9. Wytwarzanie pamiątek regionalnych
  10. Animacja aktywności społecznej i edukacyjnej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży.
  11. Podejmowanie działań na rzecz młodzieży marginalizowanej lub zagrożonej marginalizacją.
  12. Organizowanie akcji charytatywnych.
  13. Promocja i organizacja wolontariatu
 2. Zadania i działania określone w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13 Stowarzyszenie realizuje w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 3. Zadania i działania określone w ust. 1 pkt 3, 5, 6, 7, 9, Stowarzyszenie realizuje w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania.
 2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, uchwała podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§13

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. Zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  3. Korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
  3. Propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków isympatyków,
  4. Dbania o mienie Stowarzyszenia,
  5. Regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia.

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę tej w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.
 4. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 5. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
  2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  3. Uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat.
  4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
  5. Rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia.
 2. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się na Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§18

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
  1. zwyczajne,
  2. nadzwyczajne.
 2. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 7 dni przed terminem obrad.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
  1. Na koniec każdego roku działalności jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze,
  2. W trakcie roku jest organizowane zgodnie z harmonogramem prac Zarządu.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z inicjatywy Zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezes Stowarzyszenia.
  1. Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Przewodniczący zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 17 ust 1.
  1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 8. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
 9. Walne Zebranie Członków:
  1. ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
  4. wybiera Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
  5. uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
  6. zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  7. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
  8. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu.

§19

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
  2. gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia,
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
  4. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  6. uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad,
  8. sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  10. ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich,
  11. nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia.
 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
 5. Członkiem organu zarządzającego może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20

 1. W skład Zarządu wchodzi 5 członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes.

§21

Bieżącą pracą Stowarzyszenia, Zarząd kieruje przy pomocy Biura na czele którego stoi dyrektor.
Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§22

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Do zdań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia,
  3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków,
  4. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  5. występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 6. Członkowie Komisji:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
  4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§23

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. Składki członkowskie.
  2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.
  3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
  4. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

§24

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu członków, jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes oraz wiceprezes lub sekretarz.

§25

 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§26

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 79 poz.855).